• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ประชุมพิจารณาคำขอรับสนับสนุนกองทุนยุติธรรม เพื่อใช้หลักทรัพย์ ในการขอปล่อยชั่วคราวจเลย จำนวน 2 ราย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดจันทบุรี โดยท่าน ดร.กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม และนางอัญชลี พงษ์พิทักษ์ ยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นเลขานุการและ อนุกรรมการ ในการประชุมได้พิจารณาคำขอรับสนับสนุนกองทุนยุติธรรม เพื่อใช้หลักทรัพย์ ในการขอปล่อยชั่วคราวจเลย จำนวน 2 ราย ผลการพิจารณา อนุมัติ 1 ราย และไม่อนุมัติทั้ง 1 ราย เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบฯและกฎหมาย

ณ ห้องประชุมศาลากลาง 3 ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

หากท่านตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา แต่ท่านไม่มีหลักทรัพย์ในการขอปล่อยชั่วคราวฯ ท่านสามารถติดต่อขอเข้ารับความช่วยเหลือ ผ่านกองทุนยุติธรรมได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3930-2480 ในวันเวลาราชการ

ลงวันที่ 13 มี.ค. 2561 11:23 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,140 คน