• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่เกี่ยวกับการสอบ

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561 10:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,213 คน