• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.. 2564 เวลา 08.30 . สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ พ..2564   อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี โดยนางสาวปาณี  นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก  นายขวัญไพร จันทนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  และนางวิพา  สุดแสวง เป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ แลหลัง มองหน้าพัฒนางานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในการนี้มีการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันอาชญากรรม 6 ด้าน รวมถึงการแลกเปลี่ยนปัญหาในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 171 คน

ลงวันที่ 1 เม.ย. 2564 14:19 น.

จำนวนผู้อ่าน 300 คน