• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและการพัฒนางานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.. 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและการพัฒนางานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยนายเจษฎา  พุ่มจันทร์ ยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน มีสาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วยการรายงานการให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรม การวิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสนับสนุนภารกิจศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ าคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี 

ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2564 14:40 น.

จำนวนผู้อ่าน 182 คน